MTE YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ,  İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin,  MTE YAPI TİCARET A.Ş. (MTE YAPI olarak ifade edilecektir)'nin “veri sorumlusu” sıfatıyla,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nln 10 ncu maddesi kapsamında,  “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı                                                       : MTE YAPI TİCARET A.Ş.

Mersis Numarası                                      : 0623034962600012

[Metin Kutusu: Adresi Telefonu Fax e-posta adresi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)]  Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL

Nish İstanbul Bahçelievler/İSTANBUL

0212 324 50 50

0212 324 51 77

eimza@mteyapi.com.tr

mteyapi@hs01.kep.tr

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

MTE YAPI tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler,  ilgili kişinin;

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, askerlik bilgileri, sağlık bilgileri, kan grubu,
Özgeçmiş bilgileri,  askerlik durumu, referans bilgileri, işten ayrılma sebepleri, seyahat bilgileri, sigara kullanım bilgileri,
Yabancı dil,  bilgisayar bilgileri, sertifikalar,  sabıka kaydı,
Kamera görüntü kayıtlarıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MTE YAPI,  kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

İş koşulları için gerekli eğitim,  nitelik ve becerilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
Çalışan adayının başvurusunun pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için görüşülmesi,
İletişimin sağlanması,
Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda sonraki dönemlerde ortaya çıkabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
Ücret bilgilerinin belirlenmesi,
Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması,  acil durumlarda müdahale yapılabilmesi,  verimliliğin arttırılmasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

MTE YAPI,  veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi,  kurum ve/veya kuruluşlara,  bunlarla sınırlı olmamak üzere İş- Kur,  Sosyal Güvenlik Kurumu,  kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine,  MTE YAPI'ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine,  işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara,  danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara,  yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara,  ilgili kişinin KvKk kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler,  KVKK'nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden elden ve/veya elektronik postası ile,  İş-Kur ilanları, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan formlarla, kamera kayıt sistemleri ile MTE YAPI'ın çalıştığı istihdam ve danışmanlık şirketi çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili düzeltme,  silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin,  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MTE YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ,  İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin,  MTE YAPI TİCARET A.Ş. (MTE YAPI olarak ifade edilecektir)'nin “veri sorumlusu” sıfatıyla,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nln 10 ncu maddesi kapsamında,  “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı                                                       : MTE YAPI TİCARET A.Ş.

Mersis Numarası                                      : 0623034962600012

[Metin Kutusu: Adresi Telefonu Fax e-posta adresi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)]  Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL

Nish İstanbul Bahçelievler/İSTANBUL

0212 324 50 50

0212 324 51 77

eimza@mteyapi.com.tr

mteyapi@hs01.kep.tr

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

MTE YAPI tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler,  ilgili kişinin;

Kimlik bilgileri, ikametgah bilgileri, iletişim bilgileri,  finansal bilgiler,  vergi bilgileri, banka hesap bilgileri ,
Giriş çıkış bilgileri,  yazışmalar, sadakat kart bilgileri, şehit/gazi kart bilgileri, beden ölçüleri,
Kamera görüntü kayıtlarıdır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MTE YAPI,  kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

Satışının yapılması, üretimin gerçekleştirilmesi, finansman şartlarının belirlenmesi,  tahsilatların yapılması,
Satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,  şikayetlerin sonuçlandırılması,
İndirim ve kampanyaların bildirilmesi,  üyelik oluşturulması,
Başta Türk Ticaret Kanunu,  Türk Borçlar Kanunu,  Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi,  verimliliğin arttırılmasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

MTE YAPI,  veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi,  kurum ve/veya kuruluşlara,  bunlarla sınırlı olmamak üzere MTE YAPI'ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine,  işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, mutabakatname firmasına,  danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara,  yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara,  ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla,  kişisel verileri aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler,  KVKK'nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü olarak,  elden ve/veya elektronik postası ile, sosyal medya ile yazılı form ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili düzeltme,  silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin,  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MTE YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ,  İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin,  MTE YAPI TİCARET A.Ş. (MTE YAPI olarak ifade edilecektir)'nin “veri sorumlusu” sıfatıyla,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nln 10 ncu maddesi kapsamında,  “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusunun;

Unvanı                                                       : MTE YAPI TİCARET A.Ş.

Mersis Numarası                                      : 0623034962600012

[Metin Kutusu: Adresi Telefonu Fax e-posta adresi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)] Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL

Nish İstanbul Bahçelievler/İSTANBUL

0212 324 50 50

0212 324 51 77

eimza@mteyapi.com.tr

mteyapi@hs01.kep.tr

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

MTE YAPI tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler,  ilgili kişinin;

Kimlik bilgileri,  fatura bilgileri, irsaliye bilgileri, finansal bilgileri, vergi bilgileri, cari kart formu,  tedarikçi listeleri,
Kamera görüntü kayıtlarıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MTE YAPI,  kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

Finansal işlemleri kayıt altına alınması ve muhasebeleştirilmesi,
Cari kartın açılması ve siparişin verilmesi,
Tedarikçinin ürün/hizmet devamlılığı ve kalitenin sağlanması,
Çalışacak tedarikçi çalışanının sağlık uygunluğunun denetlenmesi,
Rezervasyon ve seyahatlerin gerçekleştirilmesi,

Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması,  acil durumlarda müdahale yapılabilmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

MTE YAPI,  veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi,  kurum ve/veya kuruluşlara,  mutabakat firmasına,  MTE YAPI'ın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine,  işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara,  danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara,  yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara,  ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla,  kişisel verileri aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler,  KVKK'nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan tedarikçi yetkilisi/çalışanı tarafından elden verdiği fatura ile form ile elektronik postası ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili düzeltme,  silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin,  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MTE YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ,  İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu metin,  MTE YAPI TİCARET A.Ş. (MTE YAPI olarak ifade edilecektir)'nin “veri sorumlusu” sıfatıyla,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nln 10 ncu maddesi kapsamında,  “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı                                                       : MTE YAPI TİCARET A.Ş.

Mersis Numarası                                      : 0623034962600012

[Metin Kutusu: Adresi Telefonu Fax e-posta adresi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)]  Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL

0212 324 50 50

0212 324 51 77

eimza@mteyapi.com.tr

mteyapi@hs01.kep.tr

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

MTE YAPI tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler,  ilgili kişinin;

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, IP adresleri,
Giriş-çıkış bilgileri,  araç kayıtları ( plaka vs)
Görüştüğü kişi ve bölüm bilgileri,
Bağlı olduğu kurum/şirket bilgileri,
Kamera görüntü kayıtlarıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MTE YAPI,  kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi,
İnternet erişiminin sağlanması,  randevu ve görüşmelerin sağlanması,
İş işleyişinin takibinin sağlanmasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

MTE YAPI,  veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi,  kurum ve/veya kuruluşlara,  bunlarla sınırlı olmamak üzere özel sigorta şirketleri,  kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine,  MTE YAPI' nın yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine,  işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara,  yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4.madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara,  ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla,  kişisel verileri aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler,  KVKK'nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibi tarafından sözlü olarak ve/veya elektronik posta ile kamera kayıt sistemleri ile temin edilebilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili düzeltme,  silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin,  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.